Algemene voorwaarden A Little Magic

Versie geldig vanaf 1 januari 2015

 

Artikel 1 – definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

A Little Magic: het bedrijf A Little Magic, gevestigd te Gouda, of een van haar dochterondernemingen te weten Fantasiegeboortekaartjes, Sprookjesgeboortekaartjes en Fantasiefoto’s ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32076962.

Klant/consument: natuurlijk persoon of rechtspersoon die A Little Magic opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van een product.

Overeenkomst: elke afspraak tussen A Little Magic en consument tot het verrichten van werkzaamheden door A Little Magic.

 

Artikel 2 – algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen A Little Magic en een consument waarop A Little Magic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De consument aanvaart door zijn bestelling de algemene voorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

 

Artikel 3 – aanbiedingen / offertes

3.1 De door A Little Magic gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige opdrachten.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site, e-mail of telefonisch is geplaatst en deze is geaccepteerd door A Little Magic.

3.4 A Little Magic is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Hiervan wordt u binnen uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling op de hoogte gebracht.

3.5 Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestelling.

3.6 Levertijden in offertes van de gebruiker zijn puur indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.7 Alle aanbiedingen worden overeengekomen in euro‘s en zijn inclusief btw en verpakking. De verzendkosten zijn onderhevig aan de dan geldende tarieven van de desbetreffende verzendorganisaties en worden apart berekend. Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en A Little Magic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan verpakking door transport.

 

Artikel 4 – levering

4.1 De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

4.2 A Little Magic kan niet garant staan voor eventuele afwijkingen in kleur tussen de digitale proefdruk, papieren proefdruk en het eindproduct. A Little Magic werkt met gekalibreerde monitoren die zijn afgestemd op de drukker. Afhankelijk van uw monitor en de instellingen kan de kleur van de digitale proef afwijken van het uiteindelijke drukwerk.

4.3 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren.

4.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht op korting of om de bestelling te annuleren. A Little Magic zal er alles aan doen om de opdracht zo spoedig mogelijk te verwerken. Echter kan het voorkomen dat uw bestelling langer op zich laat wachten door onvoorziene storingen van internet of apparatuur. De levertijden zijn een richtlijn en zijn niet bindend.

4.5 Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven adres of adressen. A Little Magic is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd.

4.6 Een door A Little Magic opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking. A Little Magic kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden door het verzuim van derden van wie levering afhankelijk is. Bij niet tijdige aflevering zal A Little Magic contact met u opnemen over de gewijzigde leveringstermijn.

4.7 Indien de consument nalatig is met het verstrekken van juiste informatie en/of beeldmateriaal, noodzakelijk voor de levering, of wijzigingen wil aanbrengen op een te laat tijdstip kan A Little Magic niet aansprakelijk worden gesteld voor een daaruit voortvloeiende vertraging van levering of het niet leveren en/of eventuele gevolgschade. Alle hierdoor veroorzaakte kosten komen voor rekening van de consument.

4.8 A Little Magic is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de consument zou kunnen leiden als het gevolg van het niet leveren op overeengekomen afleverdatum of afleveradres.

4.9 A Little Magic heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2% zonder dat dit invloed heeft op de prijs.

4.10 A Little Magic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor leveringsproblemen (verzuim, beschadiging, vertraging, e.d.) veroorzaakt door de verzendorganisaties.

 

Artikel 5 – betaling

5.1 De klant ontvangt vooraf een orderbevestiging/factuur per e-mail.

5.2 Betaling dient op voorhand te geschieden.

5.3 A Little Magic gaat pas over tot het ontwerpen nadat de betaling is ontvangen.

5.4 Indien de klant de opdracht wil annuleren, heeft A Little Magic het recht om de kosten die speciaal voor de betreffende opdracht zijn gemaakt in rekening te brengen.

5.5 Als de klant verzuimt te betalen, zijn alle redelijke kosten die A Little Magic maakt om alsnog de betaling te verkrijgen voor rekening van de klant.

5.6 Gaat er iets mis tijdens de zwangerschap dan zal de aanbetaling volledig geretourneerd worden.

5.7 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.8 Alle prijzen vermeld op de website, facturen en offertes zijn in euro’s inclusief btw.

 

Artikel 6 – intellectueel eigendom

6.1 Overname en verspreiding van (gedeeltes van) alle teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnamen alsmede het logo van A Little Magic is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van A Little Magic.

6.2 Alle door A Little Magic eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van A Little Magic worden verveelvoudigd. De tot stand gekomen ontwerpen blijven eigendom van A Little Magic.

6.3 Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van A Little Magic en eventuele leveranciers en dienen door u te worden gerespecteerd.
A Little Magic maakt gebruik van beelden uit eigen archief en van derden en draagt hierover rechten af aan de betrokkenen. A Little Magic garandeert niet dat alle gebruikte beelden geen inbreuk geeft op eigendomsrechten van derden. Indien u van mening bent dat eigendomsrechten worden aangetast, kunt u dit schriftelijk melden aan A Little Magic, info[at]aLittleMagic.nl

6.4 Door A Little Magic op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van productmogelijkheden gebruikt worden voor de website en andere reclame-uitingen van A Little Magic zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant. Indien u dit ongewenst vindt dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

 

Artikel 7 – aanleveren materiaal/informatie

7.1 De consument dient zijn volledige medewerking te verlenen aan de aanlevering van de relevante gegevens voor de te leveren producten.

7.2 A Little Magic verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie zonder enige garantieverplichting. De klant aanvaardt dat de kwaliteit van het eindproduct bepaald wordt door de originele kwaliteit van de door de klant aangeleverde foto(‘s). De oorspronkelijke eigenschappen van het materiaal zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en resolutie zijn hiervoor maatgevend.

7.3 Als de klant aan A Little Magic informatiedragers, elektronische bestanden, etc. verstrekt, garandeert de klant deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. De klant is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van A Little Magic.

 

Artikel 8 – overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft A Little Magic het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat A Little Magic verplicht is tot enige schadevergoeding.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan A Little Magic kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9 – aansprakelijkheid

9.1 A Little Magic sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortkomt uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door A Little Magic verzonden producten.

9.2 A Little Magic kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook welke is ontstaan omdat A Little Magic is uitgegaan van door de consument schriftelijk verstrekte onjuiste informatie, gegevens en/of onjuist of gebrekkig ‘in de ruimste zin’ beeldmateriaal. Als bewijs hiervoor gelden e-mail, het (digitale) bestelformulier, cd’s en andere informatiedragers. Mondeling verstrekte informatie is niet van toepassing.

9.3 A Little Magic staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van UV-straling, vocht en andere extreme omgevingsfactoren. Eveneens kan A Little Magic niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken die zich op lange termijn eventueel zouden kunnen openbaren.

9.4 A Little Magic is niet verantwoordelijk voor tekst- en zetfouten waar of wanneer dan ook gemaakt. De klant heeft de eindverantwoording hiervoor.

9.5 Wanneer u niet tevreden bent over de bestelling, dient u dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) te melden aan A Little Magic. Kaarten dienen niet verzonden te worden voordat A Little Magic op de hoogte is gebracht van de klacht. Wanneer u de kaarten heeft verzonden, accepteert u de levering en ontneemt u A Little Magic de mogelijkheid om de klacht in behandeling te nemen.

 

Artikel 10 – persoonsgegevens

10.1 Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de bestelling. A Little Magic behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

 

Artikel 11 – rechtszetel en toepasselijk recht

11.1 Op de verhoudingen tussen A Little Magic en de consument is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12 – wijziging en vindplaats

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn te lezen via www.aLittleMagic.nl en tevens op te vragen bij A Little Magic.

12.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

12.4 A Little Magic is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.